Back to the top

AVÍS LEGAL

 

PRIMERA.- TITULAR DE LA WEB

WWW.FIRATROVAM.COM és una pàgina web titularitat de l’entitat Valencian Music Association (VAM), amb domicili en el Carrer del General Sant Martí 2-1 CP. 46004 (València), amb CIF número G-98572449 i amb número de registre CV-01-051582-V.

Per a contactar con nosaltres, pot fer servir l’adreça de correu postal indicada adés, així com la direcció de correu electrònic comunicacio@valencianmusic.com i el telèfon 618.77.14.24.

 

SEGONA.- OBJECTE DE LA WEB

Valencian Music Association (VAM) posa a disposició del públic (d’ara endavant usuari) que accedisca a WWW.FIRATROVAM.COM (d’ara endavant WEB), informació i dades (d’ara endavant CONTINGUTS I/O SERVEIS), mitjançant una web de caràcter informatiu. Els seus CONTINGUTS són proporcionats i creats per la mateixa entitat.

Per la mateixa natura del lloc web, així com el seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació es pot fer sense necessitat de tenir la condició d’usuari registrat (la qual s’adquiriria, en el seu cas, seguint els procediments recollits en la mateixa i implicaria l’adhesió a les Condicions Generals en la versió publicada en el moment en què s’accedisca a la web).

En la relació a aquestes pàgines accessibles al públic en general, Valencian Music Association (VAM) també desitja complir amb les seues obligacions legals i regular el seu ús. D’aquesta manera, els usuaris també accepten en aquests casos que el fet d’accedir a elles implica el sotmetiment a aquestes Condicions Generals.

Per la mateixa natura de la Web, és possible que es modifiquen o s’incloguen canvis en el contingut de les Condicions Generals. A més, Valencian Music Association (VAM) es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la seua presentació i/o configuració, tant del Lloc Web, com de les Condicions Generals.

Per tot això, i donat que tot usuari (tant el registrat com el que no) ha d’assumir que li seran d’aplicació aquestes Condicions Generals segons el contingut vigent en el moment del seu accés, queden obligades a comprovar-les i conéixer-les cada vegada que hi accedisquen. Valencian Music Association (VAM) recomana, doncs, la seua lectura amb cada accés a la Web.

 

TERCERA.- ACCÉS A LA WEB

L’accés i l’ús de l’usuari en aquesta WEB no implica cap obligació sobre la qualitat i la velocitat d’accés per part de Valencian Music Association (VAM) que podrà, sense previ avís, modificar les condicions d’accés, o suspendre l’esmentat accés, tant a la totalitat de la WEB, com a part de la mateixa, i sense que això supose responsabilitzar-se de les conseqüències, danys i perjudicis que es puguen derivar.

El hardware i software necessaris per a accedir a la web seran per compte dels usuaris. Per tant, Valencian Music Association (VAM) no serà responsable del seu funcionament, ni de qualsevol altre fet derivat del mateix; tampoc dels drets d’ús o llicències necessàries per a la seua utilització.

Igualment, Valencian Music Association (VAM) no tindrà cap responsabilitat sobre qualsevol anomalia, mal funcionament, deteriorament, esborrament de dades o software que es produïsca en els equips o sistemes dels usuaris com a conseqüència directa o indirecta de l’accés o intent d’accés a la WEB.

El servei prestat per Valencian Music Association (VAM) mitjançant la seua WEB té caràcter indefinit, sense perjudici de poder suspendre’s o cancel·lar-se sense avís previ.

Quan, per tal d’accedir a part dels Serveis de la Web, es necessite el registre previ dels usuaris, hauran d’acceptar les Condicions d’Ús de la Web per tal que adquirisquen la consideració d’”usuaris registrats”.

L’identificador de l’usuari estarà format per la seua adreça de correu electrònic i una contrasenya. Per a l’accés al compte propi de l’usuari, serà necessari la inclusió d’aquest identificador, així com d’una contrasenya que haurà de contenir com a mínim 4 caràcters.

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, i no està permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seua divulgació a tercers.

En el supòsit que l’usuari conega o sospite de l’ús de la seua contrasenya per tercers, haurà de modificat la mateixa de manera immediata, d’acord amb el procediment que recull la Web.

 

QUARTA.- UTILITZACIÓ CORRECTA DELS SERVEIS

L’Usuari s’obliga a fer servir els Serveis de manera diligent, correcta i lícita. En particular, i a títol simplement enunciatiu, es compromet a abstindre’s de.

 • Fer servir els Serveis de manera, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, excepte en cas que compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això estiga legalment permés.
 • Realitzar qualsevol acte que puga ser considerat una vulneració de qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyent a Valencian Music Association (VAM) o a tercers.
 • Fer servir els Serveis i la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats comercials que contravinguen la finalitat de la web, així com missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seua finalitat, així com comercialitzar o divulgar de qualsevol manera l’esmentada informació.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Valencian Music Association (VAM) puga patir amb ocasió o com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades, així com qualsevol altra no inclosa en aquestes Condicions Generals i/o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc Web.

Valencian Musica Association (VAM) vetllarà en tot moment pel respecte a l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per, a la seua discreció, interrompre el Servei, o fins i tot excloure a l’usuari del Lloc Web en cas de presumpta comissió -completa o incompleta- d’algun dels delictes tipificats en el Codi Penal vigent, o actes que resulten contraris a aquestes Condicions Generals, la Llei, les normes establertes per Valencian Music Association (VAM) o els seus col·laboradors, o puguen pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi de Valencian Music Association (VAM).

 

CINQUENA.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web -com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software-, són de l’exclusiva propietat de Valencian Music Association (VAM), o de tercers els drets dels quals ostenta legítimament Valencian Music Association (VAM), i estan protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibida la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb fins comercials, així com la seua distribució, modificació, alteració o descompilació.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una contravenció de les presents disposicions, així com una infracció castigada, tant per la legislació europea, com per la legislació interna de cada Estat membre.

S’entendrà que els usuaris que envien al Lloc Web observacions, opinions o comentaris a través del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, autoritzen a Valencian Music Association (VAM) a reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar i, en definitiva, exercitar qualsevol altre dret d’explotació, de tals observacions, opinions i comentaris. Aquesta autorització es fa a títol gratuït, sense limitació territorial, i durarà tot el temps en què el dret de propietat intel·lectual estiga vigent, segons allò que estableix la legislació aplicable, ja siga nacional o internacional.

Els usuaris podran interposar reclamacions relatives a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels Serveis d’aquest Lloc Web dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: comunicacio@valencianmusic.com.

 

SISENA.- CONTINGUT GENERAT PER L’USUARI

Valencian Music Association (VAM) posa a disposició de tots els usuaris del portal web diferents formes i mitjans de participació per a fomentar la conversa i l’intercanvi d’informació. El seu objectiu és romandre obert i accessible per a qualsevol sempre que es respecten unes normes de convivència i respecte bàsiques.

Per això, tots els usuaris es comprometen a no utilitzar aquestes seccions amb propòsits prohibits per aquestes Condicions d’ús, assumint que cadascú és responsable de tota la seua activitat relacionada amb el Servei.

A més, hauran de complir amb totes les lleis i normes aplicables -nacionals i internacionals-, i, si l’usuari representa a una empresa, amb els codis de publicitat, màrqueting, privacitat o altres codis d’autoregulació aplicables a la seua indústria.

En concret, les regles de conducta són les següents:

 1. L’Usuari es compromet a complir amb aquests termes i condicions, però també amb les normes de la comunitat, i totes les lleis locals, nacionals i reglaments internacionals.
 2. L’Usuari es compromet a no fer-se passar per una altra persona o organització; en cas contrari, pot incórrer en delicte tipificat en el Codi Penal o altres infraccions de l’ordenament jurídic espanyol.
 3. L’Usuari es compromet a no utilitzar un llenguatge irrespectuós i ofensiu. No seran admesos missatges amb amenaces, insults o qualsevol altre tipus de comentari que puga ferir la sensibilitat dels altres usuaris. En aquests casos, Valencian Music Association (VAM) es reserva el dret de retirar-los.
 4. L’Usuari es compromet a no interferir en les funcions relacionades amb la seguretat del servei que impedeixin o limiten l’ús o còpia de qualsevol contingut. A més, queda totalment prohibit l’ús d’aquesta web com a mitjà per a organitzar atacs o spam sobre qualsevol altre tipus de serveis. Aquest tipus de continguts seran eliminats juntament amb els comptes que van dur a terme tal acció.
 5. Els administradors del servei tenen el dret a esborrar o editar qualsevol contingut i/o compte d’usuari que incomplesca qualsevol de les normes i obligacions descrites en aquests termes legals o puga ser considerat inadequat per Valencian Music Association (VAM).

 

SETENA.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

Valencian Music Association (VAM) no es fa responsable de la veracitat, exactitud i qualitat d’aquest lloc web, ni dels seus serveis, informació i materials. Aquests serveis, informació i materials es presenten tal com són i són accessibles sense garanties de cap classe.

Valencian Music Association (VAM) es reserva el dret a interrompre l’accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja siga per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.

En conseqüència, Valencian Music Association (VAM) no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc Web o dels Serveis, per la qual cosa la seua utilització per part de l’usuari es porta a terme pel seu propi compte i risc, i sense que, en cap moment, puga exigir responsabilitats a Valencian Music Association (VAM) en aquest sentit.

Valencian Music Association (VAM) no serà responsable en cas que es produïsquen interrupcions dels Serveis, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguen el seu origen en causes que escapen al seu control i/o que tinguen el seu origen en una actuació dolosa o culposa de l’usuari i/o tinguen per origen causes fortuïtes o de força major.

Sense perjudici d’allò que estableix l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de Força Major a l’efecte de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control de Valencian Music Association (VAM), com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, els que siguen conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l’atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que Valencian Music Association (VAM) haja adoptat les mesures de seguretat raonables d’acord amb l’estat de la tècnica.

En qualsevol cas, i siga quina siga la causa, Valencian Music Association (VAM) no assumirà cap responsabilitat per danys, directes o indirectes, que es puguen patir, o pel dany emergent i/o per lucre cessant.

Valencian Music Association (VAM) exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguen deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Serveis transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als que s’haja accedit a través del lloc web, així com pels Serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats.

Valencian Music Association (VAM) tractarà, en la mesura d’allò que siga possible, d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en la seua pàgina web que no complesca amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això, quedarà exonerada de responsabilitat per la seua no actualització o rectificació, així com pels continguts i informacions abocats a la mateixa. En aquest sentit, Valencian Music Association (VAM) no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers pels usuaris o col·laboradors, llevat dels supòsits en què així ho exigesca la legislació vigent o quan siga requerit per una autoritat judicial o administrativa competent.

De la mateixa manera, Valencian Music Association (VAM) exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que es puguen deure a la presència de virus o altres elements lesius en els continguts que puguen produir alteració en els sistemes informàtics, així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos.

Valencian Music Association (VAM) no es fa responsable de la utilització que l’usuari faça dels Serveis del Lloc Web ni de les seues contrasenyes, així com de qualsevol altre material del mateix, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

L’usuari s’obliga a mantenir indemne a Valencian Music Association (VAM) per qualsevol dany, perjudici, sanció, despesa (incloent honoraris d’advocats sense limitació) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que pogués patir i que guarde relació amb l’incompliment o compliment parcial o defectuós per la seva part del que estableixen aquestes condicions generals o en la legislació aplicable, i, en especial, en relació amb les seues obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal recollides en les presents condicions o establertes en la LOPD i normativa de desenvolupament.

 

VUITENA.- ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

Valencian Music Association (VAM) no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l’accés al Servei / contingut de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats, ni sobre l’exactitud o fiabilitat dels mateixos.

La funció dels enllaços que apareixen en WWW.FIRATROVAM.COM és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet, on podrà ampliar els Serveis oferts pel Portal.

Valencian Music Association (VAM) no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços o de les conseqüències que es deriven de l’accés pels usuaris als mateixos.

Aquests Serveis són proporcionats per tercers, de manera que Valencian Music Association (VAM) no pot controlar ni controla la licitud dels Serveis ni la seua qualitat. En conseqüència, l’usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.

 

NOVENA.- TRACTAMENT DE DADES I UTILITZACIÓ DE COOKIES

Valencian Music Association (VAM) li informa que, per visitar el present portal web (www.FIRATROVAM.com), no queda registrat de forma automàtica cap dada de caràcter personal que identifique l’Usuari.

En canvi, hi ha determinada informació de caràcter no personal i no identificable amb un Usuari concret que es recull durant la sessió en directe a través de dispositius denominats “cookies”.

Les “cookies” són xicotets fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’Usuari i que ens permeten obtindre la següent informació:

 • La data i hora d’accés al lloc web: ens permet esbrinar les hores de més afluència i fer els ajustaments precisos per a evitar problemes de saturació en les hores punta.
 • El nombre de visitants diaris de cada secció: ens permet conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, amb la finalitat que els Usuaris obtinguen un resultat més satisfactori.
 • La data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el Lloc Web.
 • El disseny de continguts que l’Usuari va escollir en la seua primera visita al Lloc Web.
 • Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat. Aquesta informació permet adaptar i millorar els Serveis als interessos de l’Usuari.

D’altra banda, aquest lloc web fa servir Google Analytics, un servei analític de les cookies descrites adés prestat per Google, Inc.

No obstant això, l’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. Ara bé, Valencian Music Association (VAM) informa que en el cas que desactive l’ús de cookies la navegació pot ser més lenta del que és habitual.

D’altra banda, per a la utilització de determinats continguts o serveis, Valencian Music Association (VAM) podrà requerir de l’Usuari certes dades personals a través dels formularis disposats a aquest efecte.

Per això, i d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades personals que ens facilite a través del nostre lloc web o mitjançant enviaments de correus electrònics, seran incorporades als fitxers automatitzats sota la titularitat de Valencian Music Association (VAM) amb domicili en el carrer del General Sant Martí 2-1, CP. 46004 (València), amb la finalitat de ser utilitzats per a gestionar la seua sol·licitud d’informació i enviar-li comunicacions publicitàries sobre les ofertes i serveis de (VAM).

Per la seua banda, Valencian Music Association (VAM) informa a tots els usuaris del caràcter no obligatori de la recollida de dades de caràcter personal, excepte en els camps que indiquen el contrari. Això, no obstant, la no complimentació d’aquestes dades podrà impedir la prestació de tots aquells serveis vinculats a aquestes dades, alliberant-lo de tota responsabilitat per la no prestació, o prestació incompleta, d’aquests Serveis.

Correspon a l’usuari l’obligació de facilitar les dades de manera veraç i mantenir-les actualitzades, reservant-se Valencian Music Association (VAM) el dret d’excloure dels Serveis a tot Usuari que haja facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedesquen en Dret.

Tots els usuaris poden exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació mitjançant escrit dirigit a l’entitat Valencian Music Association (VAM), amb domicili en el carrer del General Sant Martí 2-1, CP. 46004 (València) o a l’adreça electrònica comunicacio@valencianmusic.com adjuntant fotocòpia del DNI.

 

DESENA.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a totes les qüestions interpretatives o litigioses que es pogueren plantejar, serà d’aplicació la legislació espanyola i, en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de València, excepte en matèria de consum, en aquest cas la competència territorial vindrà determinada pel domicili del consumidor i usuari, en els termes previstos per la Llei d’enjudiciament civil.