Back to the top

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 

Valencian Music Association (VAM!) vol transmetre als seus clients la màxima confiança assegurant el compliment estricte de la legislació vigent. Per això presenta ací les condicions generals de contractació, que van a regular la informació facilitada per la botiga en línia www.firatrovam.com (en endavant, la Web), així com les transaccions comercials entre la mateixa i els seus usuaris.

Aquestes condicions generals s’han elaborat tenint en compte la legislació vigent en la matèria, és a dir: la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, Llei 7/1988 de condicions generals de la contractació, el Reial Decret Legislatiu 1/2000 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (TRLGDCU), així com la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 i altres lleis complementàries, que s’aplicaran amb caràcter supletori.

S’entén que els usuaris que naveguen per la web i adquirisquen els corresponents productes han acceptat les presents condicions, encara que podran ser modificades pel titular de la pàgina, sense previ avís, quan ho considere necessari per al seu adequat funcionament.

Dit això, s’estableixen com a CONDICIONS GENERALS, les següents:

 

1. TITULAR DE LA PÀGINA WEB

La pàgina www.firatrovam.com pertany a Valencian Music Association (VAM!); G-98572449.

Per a qualsevol consulta o reclamació, ens pot contactar en:

  • Direcció: Carrer del General Sant Martí 2-1; CP. 46004 València
  • Mail: comunicacio@valencianmusic.com

2. OBJECTE DE LA WEB

Aquesta web ofereix tota la informació i últimes notícies sobre la Fira Valenciana de la Música Trovam! – Pro Weekend, l’esdeveniment musical que anualment se celebra a Castelló de la Plana per a donar a conèixer la música valenciana i servir de punt de trobada a professionals del sector.

En conseqüència, aquesta pàgina web també té per objecte la venda d’entrades per a aquest esdeveniment, de la gestió dels quals s’encarrega NOTIKUMI.

La Web està facultada per a deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés a aquests productes. A més, es reserva el dret a retirar, reposar o canviar el seu contingut, estant els productes que s’ofereixin en cada moment sotmesos a les condicions generals que estiguen vigents en aquest temps.

3. QUINS SÓN ELS NOSTRES PREUS?

El preu de les entrades inclou l’IVA, no així les despeses de gestió, que es mostraran sempre abans de finalitzar el procés de compra perquè siguen acceptades expressament.

4. ÀMBIT TERRITORIAL DE LA VENDA ONLINE

Les entrades es podran adquirir des de qualsevol punt del territori espanyol.

5. FORMES DE PAGAMENT

S’ofereixen els següents mitjans de pagament perquè el comprador puga realitzar la compra: targeta de crèdit/dèbit a través del terminal punt de venda (TPV) de l’entitat bancària amb la qual treballa la plataforma, o Paypal.

6. GARANTIES DEL PAGAMENT AMB TARGETA DE CRÈDIT

Quan l’import d’una compra haja sigut carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número de la targeta de pagament, es podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec.

No obstant això, si el titular de la targeta fa la compra i el frau no hagués tingut lloc, en el cas que s’exigira una devolució que no fos conseqüència de l’exercici del dret de desistiment o de resolució, s’hauran de rescabalar els danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

7. PROCÉS DE COMPRA

L’usuari ha de seguir el procés lògic de compra de la plataforma informàtica de Notikumi.

Un cop seleccionat l’espectacle o esdeveniment la plataforma pot oferir la capacitat de selecció del tipus d’entrada, nombre d’unitats i, en algun cas, altres característiques.

En aquesta part del procés de compra, la plataforma li mostrarà les dades completes de l’espectacle o esdeveniment, com ara el títol del mateix, així com la data i hora. És important que l’usuari comprove aquestes dades per tal de continuar el procés de compra.

Un cop feta la selecció i confirmació de compra, la plataforma li oferirà les formes de pagament. L’usuari serà redirigit a la passarel·la de pagament del terminal de punt de venda seleccionat. Un cop completats tots els camps d’informació, tindrà l’opció de PAGAMENT, que s’entendrà processat un cop comprovat l’abonament de l’entrada.

Un cop reba l’entrada en el correu electrònic, és possible imprimir-la, com també el comprovant de compra.

En el supòsit de cancel·lació de l’esdeveniment, Notikumi procedirà a la devolució del cost de l’entrada.

La validació de la comanda implicarà que ha conegut i acceptat expressament aquestes condicions generals. A més, i excepte prova en contra, la prova d’aquestes operacions vindrà donada per les dades que reculla la web, que arxivarà el document electrònic en què es formalitze el contracte, al qual tindrà dret a accedir-hi.

El contracte s’haurà formalitzat en castellà i, si en ell adverteix qualsevol error, disposa de 24 hores per comunicar-nos la rectificació en aquest mail: comunicacio@valencianmusic.com.

8. DISPONIBILITAT DE LAS ENTRADES

Només oferim entrades disponibles. Així, no serà possible la seua compra en cas que l’emplaçament sol·licitat estiga ocupat.

Ara bé, i malgrat que la web actualitza contínuament la seua oferta, si ocorregués que es demanés un producte esgotat, rebrà un mail en el qual s’informarà de la impossibilitat de la compra i, si s’escau, de la possibilitat d’adquirir un altre similar (en diferent data o en seient proper al sol·licitat).

Tot això sense perjudici que es puga resoldre la venda i recuperar les quantitats abonades.

9. DRET DE DESISTIMENT

Té dret a desistir de la venda, per qualsevol motiu, dins dels 14 dies naturals següents a la formalització de la compra.

No obstant això, atès que la celebració de l’esdeveniment requereix un seguit d’activitats organitzatives prèvies, s’entendrà que el servei ha començat a prestar-se els 20 dies anteriors a aquest esdeveniment, de manera que no serà possible desistir de la compra quan l’adquisició s’haja produït dins d’aquest termini.

Fora d’aquests casos, quan sí càpiga el dret de desistiment, el seu exercici no requerirà justificació, de manera que n’hi haurà prou que ens comunique la seua decisió de manera inequívoca en l’indicat termini de 14 dies. Per a això podrà utilitzar el formulari que li remetrem.

Exercitat correctament el dret de desistiment, li tornaríem tots els pagaments efectuats en un termini de 14 dies naturals des de la data en què ens haja informat de la seua decisió.

10. CONDICIONS D’ACCÉS AL RECINTE I ÚS DE L’ENTRADA

L’entrada, a més de la informació de l’esdeveniment, conté un codi d’identificació. En el control d’accés a l’espectacle o esdeveniment es validarà l’entrada i es permetrà l’accés. El posseïdor de l’entrada té dret d’accés a l’espectacle o esdeveniment; però, els organitzadors es reserven el dret de comprovar l’autenticitat de l’entrada.

En qualsevol cas, té dret d’accés al recinte el posseïdor que presente l’entrada per primera vegada. Amb la qual cosa, la primera entrada presentada en el control d’accés al recinte invalida la resta d’impressions o còpies que es presenten.

En cas de comprovar-se ànim fraudulent per part del comprador de l’entrada, els organitzadors de l’espectacle o esdeveniment es reserven el dret d’anul·lar l’entrada original i totes les seues còpies o versions. Perdent així el comprador tots els drets que li atorga la mateixa, incloent la pèrdua del dret d’entrada al recinte i sense possibilitat de devolució dels diners o canvi per una altra.

L’usuari es compromet a seguir les instruccions de seguretat i comportament exigides pels organitzadors. En qualsevol cas, i excepte disposició escrita i contrària per part dels organitzadors, l’usuari té prohibit qualsevol acte que de manera directa o indirecta viole o pugui violar els drets de propietat intel·lectual de l’espectacle o esdeveniment que se celebre. Al seu torn, els organitzadors podran retenir en el control d’accés al recinte qualsevol element o objecte que puguen considerar que afecte a la seguretat de l’espectacle o esdeveniment.

L’entrada adquirida a través de la plataforma sols dóna dret a l’accés a l’espectacle o esdeveniment. En conseqüència, l’entrada no es podrà fer servir amb una finalitat diferent, com publicitat, promoció, etc.

11. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades facilitades a través del procés de compra seran incorporades en un fitxer degudament notificat a l’Agència espanyola de Protecció de dades, la titularitat correspon del qual correspon a Valencian Music Association (VAM), amb la finalitat de gestionar la venda d’entrades per als esdeveniments promocionats a través del web i enviar comunicacions comercials.

De tota manera, en qualsevol moment es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades de caràcter personal mitjançant escrit dirigit al carrer del General Sant Martí 2-1, CP. 46004 (València), adjuntant fotocòpia del DNI, o un correu electrònic a comunicacio@valencianmusic.com, adjuntant sempre del DNI.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I SUBMISSIÓ A FURS

La venda s’entén efectuada en territori espanyol, de manera que per a totes les qüestions interpretatives o litigioses que es pogueren plantejar, serà d’aplicació la legislació espanyola i, en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili del consumidor.

Finalment, s’ha de recordar als clients que en el cas que vullguen presentar una reclamació per alguna incidència en la relació contractual poden fer-ho omplint el següent formulari electrònic: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.